Izveštaj sa XXXIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 20.12.2023. godine održana je XXXIV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 14,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Pavlis, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Ana Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Andrejka Rakočević, Branislav Huđan, Samuel Valo, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Benka, Momčilo Gagić, Andrea Trpinska, Jelena Ninković, Rajko Perić i Nemanja Pojužina.


Odsutni: Tatiana Nosalj – opravdala svoj izostanak i Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Karolina Halupka i Srđan Ilijevski – nisu opravdali svoj izostanak.
Sem odbornika XXXIV sednici Skupštine opštine Bački Petrovac prisustvovali su: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Dragan Krčmar, sekretar Skupštine opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalja, pomoćnik predsednika opštine Zoran Bjekić, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Rašeta, zamenik načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Predrag Bojanić, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, direktorka PU „Včielka“ Ana Laćarak, direktor Turističke organizacije Nebojša Marušić, direktorka Centra za socijalni rad Biljana Drakulić, direktorka Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč Pinćir, v.d. direktora Gimnazije „Jan Kolar“ Daniela Marko, predstavnica OŠ „J.A.Komenski“ Ana Korunjjak. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije radija Novi Sada i Ana Horvatova iz nedeljnika na slovačkom jeziku „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa XXXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 13.11.2023. godine i usvajanje zapisnika sa XXXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane 01.12.2023. godine;

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2023. – 30.09.2023. godine;
2.
a) Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;
3. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;
4. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o proglašenju objekta – mosta za stalni putni objekat;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima;
6. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmenama i dopunama za 2024/25 godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021-2025;
7.
a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
8.
a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zkaup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
10. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu i Trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026 JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11.
a) Razmatranje Plana i programa Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
b) Razmatranje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu, te donošenja Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. Razmatranje Izveštaja stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2022. godinu;
13. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XXXII i XXXIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 13.11.2023. godine odnosno 20.12.2023. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2023. – 30.09.2023. godine;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneta je:
a) Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;
b) Kadrovski plan Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;
Povodom 4. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o proglašenju objekta – mosta za stalni putni objekat;
Povodom 5. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima;
Povodom 6. tačke dnevnog reda doneta je Odluka o izmenama i dopunama za 2024/25 godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021-2025;

Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je:
a) Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
b) Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ – SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE Bački Petrovac;
Povodom 9. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zkaup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojen je Godišnji program poslovanja za 2024. godinu i Trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026 JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;
Povodom 11. tačke dnevnog reda usvojen je:
a) Plana i program Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;
b) Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2024. godinu, te doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti;
Povodom 12. tačke dnevnog reda doneto usvojen izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2022. godinu;

13. Odbornička pitanja.

U okviru ove tačke dnevnog reda predsednik SO-e je pozvao odbornike da iznesu svoja odbornička pitanja.

Martina Martinko Sabolčki je postavila pitanje vezano za drva za ogrev koje se delilo građanima prošlog meseca. Od građana koji su ta drva dobila su dobili informaciju da su se prijavljivali kod predsednice Opštine, te u vezi s tim njeno pitanje glasi: koji su kriterijumi za dodelu drva za ogrev i na koji način se mogu građani prijaviti.

Samuel Valo je predložio da odbornici u buduće opravdaju svoje odsustvo sa sednice Skupštine opštine i predsedniku ili Službi navedu koji su to razlozi koji su ih sprečili.
Vezano za predlog na prethodnoj sednici da se odbornici odreknu naknade za rad zbog malo tačaka, ukazao je da se na današnjoj sednici razmatralo dvanaest tačaka dnevnog reda, te su valjda zaslužili i naknadu.

Martina Martinko Sabolčki je vezano za predlog odbornika Vala objasnila da je bila odsutna na prethodnoj sednici jer je ona sazivana po hitnom postupku i da nije na vreme videla poziv, te je u vezi s tim predložila da se u takvim slučajevima odbornici i telefonski obaveste o sazivanju sednica po hitnom postupku.

Pošto više niko od odbornika nije zatražio reč a ovom je tačkom je iscrpljen dnevni red XXXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac.

Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zatvorio sednicu u 15,00 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavljuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика