Izveštaj sa XXXIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (11.03.2016.)

Trideset treća sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sazvana je i održana 11.03.2016. godine sa početkom u 17,12 časova.
Od ukupno 31 odbornika sednici SO-e je prisustvovalo 27 odbornika. Razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Rastislav Đenđur, Ivan Zabunov, Jan Bohuš i Štefan Vindiš.
Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušan Govorčin, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila i 6 građana koji su izrazili želju da prisustvuju sednici Skupštine.
Nakon uvodnih reči i pozdravljanja svih prisutnih, predsednik SO-e Rajko Perić je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje.
Usledila je prezentacija predloženog dnevnog reda, koji je glasio:

D N E V N I    R E D

- Usvajanje zapisnika sa XXXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 01.02.2016. godine;
1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2016. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Kirchheim unter teck (Kirhajm ispod teka), Savezna Republika Nemačka;
4. Informacija o izvršenom redovnom inspekcijskom nadzoru sprovedenom u Skupštini opštine Bački Petrovac, od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravnog inspektorata, Sektor upravne inspekcije – Odsek upravne inspekcije, br. 038-038-22/2016-02, od 17.02.2016. godine;
5. a.)Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (Ondrej Tordaji, predstavnik zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi);
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac (Šmanja dr. Jovana, predstavnica zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi);
6. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Mesne zajednice Kulpin;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Mesne zajednice Kulpin za period 2016 – 2020. godine;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje novog Rešenja o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
8. Odbornička pitanja.

Predloženi dnevni red je utvrđen sa 27 glasova „ZA“.

Usledilo je usvajanje zapisnika sa XXXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
01.02.2016. godine. Navedeni zapisnik je usvojen bez izmena i dopuna sa 25 glasova.
U nastavku sednice razmatrane su tačke iz utvrđenog dnevnog reda.
Što se tiče prve tačke dnevnog reda, uz kraću diskusiju odbornika Zotovića, donet je Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.
Bez uvodnog obrazlaganja i rasprave odbornici SO-e su doneli Odluku o izmeni Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac i Odluku o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Kirchheim unter teck (Kirhajm ispod teka), Savezna Republika Nemačka.
Informacija o izvršenom redovnom inspekcijskom nadzoru sprovedenom u Skupštini opštine Bački Petrovac od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravnog inspektorata, Sektor upravne inspekcije – Odsek upravne inspekcije, br. 038-038-22/2016-02, od 17.02.2016. godine je primljena k znanju od strane odbornika SO-e bez ikakvih pitanja.
Povodom 5. tačke a u vezi obe podtačke otvorena je objedinjena rasprava. Pošto u istoj nije bilo učesnika, sa 26. glasova „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac Ondreja Tordajia, predstavnika zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi, pošto mu je prestao radni odnos u Domu zdravlja. Sa 24 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac - Šmanja dr Jovane, predstavnice zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi.
Bez dodatnih uvodnih obrazlaganja a samo uz napomenu da je predsednik SO-e Bački Petrovac raspisao izbore za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin – i to za 24.04.2016. godine, bez rasprave u otvorenoj objedinjenoj raspravi odbornici SO-e su doneli Rešenje o razrešenju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Mesne zajednice Kulpin i Rešenje o imenovanju novih članova Komisije za sprovođenje izbora članova Mesne zajednice Kulpin za period 2016 – 2020. godine.
U vezi 7. tačke dnevnog reda, nakon kraćeg obrazlaganja koje je dato od strane predsednika SO-e u vezi podtačke b.) je prezentiran amandman koji je podnet od strane odbornika Radomira Zotovića pre početka same sednice SO-e. Nakon toga je otvorena objedinjena rasprava u vezi obe podtačke. U raspravi su učestvovali odbornici Mološ Jojić i Karol Werle. Pošto je rasprava zaključena, najpre se glasalo o podtački a.) i na osnovu rezultata - 24 „ZA“, doneto je Rešenje o razrešenju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac a prema datom predlogu. Nakon toga je sprovedeno glasanje o amandmanu odbornika Zotovića. „ZA“ amandman se izjasnilo 10 odbornika, tako da je konstatovano da amandman nije dobio potrebnu većinu. Na kraju se glasalo o predloženom Rešenju o imenovanju nove Izborne komisije Opštine Bački Petrovac. Predloženo Rešenje je doneto sa 18 glasova „ZA“, 3 „PROTIV“ i sa 1 „UZDRŽANIM“ glasom.
Na kraju sednice SO-e, klasično odborničko pitanje je postavio odbornik Srđan Simić i na isto je odgovor dao Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju.
Pod ovom tačkom su još učestvovali odbornik Radomir Zotović i Rajko Perić.
Sednica Skupštine je zaključena u 18,17 časova.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика