Izveštaj sa XXXV sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

Nakon samo 8 dana od dana održavanja XXXIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, 14.06.2011. godine održana je XXXV sednica sa početkom u 17,12 časova. Ovoj sednici SO-e je prisustvovalo 27 odbornika. Izostanak sa sednice je opravdao jedan odbornik SO-e.
Osim odbornika SO-e, sednici su prisustvovali: predsednik i zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, rukovodioci pojedinih odeljenja iz Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, opštinski javni pravobranilac, direktori javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, novinari sredstava javnog informisanja i nekolicina građana Opštine Bački Petrovac.

Na početku sednice je predloženi dnevni red za ovu sednicu SO-e najpre izmenjen od strane predsednika SO-e tako da  predložena 1. tačka dnevnog reda:
- “Razmatranje predloga te donošenje Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu“, bude razmatrana kao 7. Osim toga, predsednik Opštine Bački Petrovac je predložio ispred Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, da se kao 1. tačka dnevnog reda, po hitnom postupku, razmatra i usvoji Odluka o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta, te da kao predstavnik predlagača iz predloženog dnevnog reda skida 3. tačku – „Razmatranje predloga te donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja o potrebi promene granice k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac“.
 Odbornici Miloš Jojić, Jaroslav Popović i Karol Werle su dali identične primedbe na izmenjeni predlog dnevnog reda - da on ostane isti, odnosno takav kakav je predložen uz poziv na XXXV sednicu SO-e, tj. da se Odluka o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu, kao jedno od najznačajnijih pitanja koje je trebalo razmotriti na ovoj sednici SO-e, razmatra kao 1. tačka.
 Nakon sprovedenog glasanja o predloženim izmenama i dopunama predloga dnevnog reda, sa 17 glasova odbornika utvrđen je sledeći dnevni red ove sednice SO-e:

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta;
2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac za 2010. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac za 2010. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za
izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009 i 53/2010);
4. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Kulpin u 2010. godini;
 b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju Mesne zajednice Kulpin u 2010. godini;
 c.) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 d.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2011. godinu;
5. a.) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu i finansijskom poslovanju Mesne zajednice Maglić za 2010. godinu;
b.) Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Saveta za ravnopravnost polova za 2010. godinu;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu;
8. Odbornička pitanja i predlozi.

Nakon ovako utvrđenog dnevnog reda, veliku salu za sastanke Opštine Bački Petrovac
su napustili odbornici LSV, SNS i LDP, tako da je kvorum na sednici sačinjavalo 16 odbornika SO-e.
 U nastavku sednice, pošto zapisnik sa XXXIV sednice SO-e nije bio pripremljen za razmatranje i usvajanje zbog kratkog perioda u kome je sazvana XXXV sednica, prešlo se na razmatranje pojednih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
U vezi prve tačke dnevnog reda obrazloženje predloga Odluke o izmenama Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta je dala Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac. Pošto u raspravi povodom  istog nije učestvovao niko, sa 16 glasova „ZA“ doneta je navedena Odluka.
Bez dodatnog obrazlaganja i rasprave odbornika, sa 15 glasova usvojen je Izveštaj o radu Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac za 2010. godinu i Izveštaj o finansijskom poslovanju ovog Javnog preduzeća za 2010. godinu.
Odbornici SO-e su takođe bez dodatnog obrazlaganja i rasprave sa 16 glasova „ZA“ prihvatili Zaključak Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac koji je donet povodom Zaključka SO-e Sokobanja o pokretanju inicijative za izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Što se tiče Izveštaja o radu i aktivnostima Mesne zajednice Kulpin u 2010. godini, Izveštaja o finansijskom poslovanju ove Mesne zajednice u 2010. godini i  Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2011. godinu, isti su usvojeni bez rasprave odnosno pitanja i primedbi. Takođe, na isti način je  doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada ove Mesne zajednice za 2011. godinu.
Informacija o radu i finansijskom poslovanju Mesne zajednice Maglić u 2010. godini i
Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu su od strane odbornika SO-e usvojeni sa 17 glasova „ZA“.
 Na početku razmatranja 7. tačke dnevnog reda, u veliku salu za sastanke Opštine Bački Petrovac su se vratili odbornici LSV, SNS i LDP.
Pošto uvodno obrazlaganje u vezi iste nije traženo, predsednik SO-e je otvorio raspravu. U polemičnoj raspravi povodom ovog pitanja su učestvovali: Jaroslav Popović, Karol Werle, Jan Bohuš, Ondrej Koroš, Miloš Jojić i Juraj Červenak – odbornici SO-e, koji su izneli svoje primedbe, zamerke odnosno pojašnjenja u vezi ponuđenog predloga Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu , dok su Vladimir Turan, predsednik Opštine Bački Petrovac, Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za  opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove i Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju dali odgovore na date primedbe, nejasnoće odnosno postavljana pitanja u vezi predloga Odluke. Nakon zaključenja rasprave povodom ovog pitanja, odbornici SO-e su sa 19 glasova „ZA“ i 3 UZDRŽANA doneli Odluku o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Usledila su odbornička pitanja i predlozi.
Odbornica Ana Maljković-Džuklevski je najpre javno dala izjavu, da više ne pripada političkoj opciji SNS te da će ubuduće istupati u Skupštini opštine Bački Petrovac kao nezavisna odbornica.
Katarina Zornjanova, Ondrej Koroš i Đura Govorčin su uputili nadležnim svoja odbornička pitanja i predloge a Ondrej Benka, direktor JKP „PROGRES“ Bački Petrovac je ukratko odgovorio na postavljena odbornička pitanja odbornika Koroša. Jan Hansman, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, je na kraju sednice obavestio prisutne, da je Opština Bački Petrovac dobila priznanje od Crvenog krsta Srbije kao najhumanitarnija sredina u Srbiji za 2010. godinu.

Sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 19,36 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика