Izveštaj sa XXXVII sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

XXXVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana 03.08.2011. godine, sa početkom u 10,15 časova. Sednici SO-e je prisustvovalo 26 odbornika.
Na početku sednice a nakon izjašnjavanja odbornika SO-e o predlozima za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda koji su dati od strane odbornika Spasoje Prodanova i Pavela Zime, sa 25 glasova „Za“, utvrđen je sledeći dnevni red:
1.- a) Razmatranje mišljenja i predloga Komisije za administrativno – mandatna pitanja povodom Presude Upravnog suda, Odeljenja u Novom Sadu, III-2 Už. 74/11 o poništavanju Rešenja Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-39/02 od 06.06.2011. godine, te donošenja adekvatne odluke u vezi istog;
  b) Razmatranje mišljenja i predloga  Komisije za administrativno – mandatna pitanja povodom Presude Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-1 Už. 73/11 o poništavanju Rešenja Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-40/2011-02 od 06.06.2011, te donošenje adekvatne odluke u vezi istog;
2.- Razmatranje i usvajanje Izveštaja  o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2011. godine;

3.- Razmatranje predloga i donošenje Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac;
4.- Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac;
5.- Razmtranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta načelnika i članova Opštinskog štaba  za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
6.- Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacijama i radu udruženja u oblasti kulture u 2010. godini;
7.- Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2010. godini;
8.- Razmatranje zaključka Saveta za ravnopravnost polova br. 06-17/2011-02, od 14.07.2011. godine, te donošenje adekvatne odluke u vezi istog;
9.- Odbornička pitanja i predlozi.
Pre prelaska na pojedine tačke utvrđenog dnevnog reda, odbornici SO-e su bez primedbi i dopuna  u s v o j i l i   zapisnik sa XXXVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana dana 29. juna 2011. godine.
Nakon usvajanja zapisnika sa navedene sednice SO-e, usledilo je razmatranje 1. tačke dnevnog reda - podtačke a. i b. Pošto je uvodno obrazloženje u vezi istih dao odbornik a ujedno i predsednik Komisije za administrativno-mandatna pitanja Spasoje Prodanov, otvorena je diskusija, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Pucovski, Juraj Červenak i Jaroslav Popović. Sekretar SO-e Svetoslav Majera je ispravio tehničke greške, koje su se pojavile u mišljenju i predlogu Komisije za administrativno-mandatna pitanja povodom ovih pitanja. Zbog insistiranja Radomira Zotovića, preduzetnika iz Maglića (odbornika kome SO-e nije verifikovala odbornički mandat) da dobije reč u vezi ovih podtački, najpre je sednica SO-e prekinuta u 10,30 časova i nastavljena u 10,38 časova. Nakon pauze, u nastavku sednice , na ponovno insistiranje Radomira Zotovića da dobije reč, te pošto se imenovani nije udaljio od govornice i pošto je ometao dalji rad Skupštine, predsednik SO-e je predložio da se u skladu sa članom 137. Poslovnika SO-e istom izrekne mera udaljenja sa sednice SO-e. Sa 15 glasova „Za“ usvojen je predlog predsednika SO-e te je imenovani napustio salu za sastanke SO-e.
U nastavku sednice, većinom glasova (15 glasova „Za“ i 3 „Uzdržana“ glasa) usvojeno je mišljenje i predlog Komisije za administrativno-mandatna pitanja br. 06-18/2011-02, od 26.07.2011. godine (uz ispravku tehničkoh grešaka u obrazloženju istog), koje je dato u vezi Presude Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu br. III-Už 74/11, od 01.07.2011. godine a koje se odnosi na potvrđivanje-verifikaciju odborničkog mandata u SO-e Bački Petrovac Radomiru Zotoviću, preduzetniku iz Maglića i mišljenje i predlog ove Komisije br. 06-18/2011-02, od 26.07.2011. godine (uz ispravku tehničkoh grešaka u obrazloženju istog), koje je dato u vezi Presude Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu br. III-1 Už. 73/11, od 01.07.2011. godine a koje se odnosi na potvrđivanje-verifikaciju odborničkog mandata u SO-e Bački Petrovac Juraju Stupavskom, preduzetniku iz Gložana.
 Pod 2. tačkom dnevnog reda a nakon uvodnog obrazlaganja rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boška Bogunovića, vođena je duža diskusija u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Pucovski, Siniša Stanivuk, Miloš Jojić, Katarina Zornjanova, Jaroslav Popović, Pavel Marčok i Juraj Červenak. Objašnjenja i odgovore na pojedina pitanja odbornika su dali: Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju, Vladimir Turan, predsednik Opštine Bački Petrovac i Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove a u svojstvu predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. I u okviru ove tačke dnevnog reda predsednik SO-e je izrekao meru opomene odborniku Miroslavu Pucovskom. Na kraju ove tačke, odbornici SO-e su sa 18 glasova „Za“ i sa 2 „Uzdržana“ glasa doneli Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2011. godine.
 Opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta je dala kraće uvodno obrazloženje u vezi 3. tačke dnevnog reda. Bez diskusije odbornika, u vezi ove tačke dnevnog reda je donet Zaključak da se  n e   u s v o j a   predlog  Odluke o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac.
 Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac je doneta uz kraće obrazloženje direktorke PU „Včielka“ Zuzane Pašić i bez diskusije, sa 21 glasom „Za“.
 Pod 5. tačkom dnevnog reda a nakon diskusije u kojoj su učestvovali: Vladimir Turan,predsednik opštine i odbornici Miroslav Pucovski, Jaroslav Popović, Siniša Stanivuk, Miloš Jojić, Pavel Marčok, Spasoje Prodanov, Juraj Červenak i Katarina Zornjanova, najpre nije izglasan usmeni amandman odbornika Miroslava Pucovskog – da se Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac zameni sa Boldocki Karolom, članom Opštinskog veća zaduženog za oblast socijalne zaštite i lokalne samouprave.
Nakon toga je sa 16 glasova „Za“ i 6 glasova „Uzdržano“ doneto Rešenje o izmenama
i dopunama Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika komandanta načelnika i članova Opštinskog štaba  za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, tako da je umesto Tihomira Ćetkovića, za člana Opštinskog štaba postavljen Jan Ribovič, direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Bački Petrovac”, Bački Petrovac, umesto Rastislava Balce – Ondrej Stupavski, član Opštinskog veća zadužen za oblast poljoprivrede i komunalne delatnosti, umesto Tatiane Cerovski - Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, umesto Ane Moravek - Tatiana Cerovski, sekretar Crvenog krsta Bački Petrovac. Za člana Opštinskog štaba je postavljena i Katarina Melegova-Melihova, vršilac dužnosti direktora Ustanove Informativni centar “Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.
 Što se tiče 6. i 7. tačke dnevnog reda, iste su usvojene bez dužih diskusija odbornika SO-e.
 Pod 8. tačkom dnevnog reda, koja je izazvala dužu i oštriju diskusiju, uz primedbu koja je data od strane predsednika Opštine Bački Petrovac i uz predlog odbornika Miroslava Pucovskog, većinom glasova odbornika SO-e usvajen je Zaključak Saveta za ravnopravnost polova, br. 06 – 17/2011 – 02, od 14.07.2011. godine, s tim, da se iz tačke 2. istog briše alineja 2. Istim je ustanovljeno da se postupak usklađivanja sastava Opštinskog veća sa Zakonom o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009) i Odlukom o principu rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave te u organima mesnih samouprava u Opštini Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 5/2010) sprovede u skladu sa zakonskim odredbama, na jednoj od sledećih sednica SO-e Bački Petrovac.
 Na kraju sednice SO-e svoja odbornička pitanja i predloge su dali: Miloš Jojić, Dragan Krčmar, Ana Boldocki-Ilić, Ondrej Koroš i Đura Govorčin.
 Sednica SO-e Bački Petrovac je zaključena u 13,46 časova. 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика