XVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

12.maja o.g. je održana XVII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac. Za dnevni red je bilo predloženo 10. tačaka, međutim zbog nepotpunog materijala 4.tačke (7,8,9. i 10. tačka) su odbijene i biće pripremljene za sledeću sednicu a jedna tačka je dodana pred samim početkom rada sednice. Tako, da na dnevnom redu su bile sledeće tačke:
1. a. Razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Palanka i Bački Petrovac – Odeljenje u Bačkom Petrovcu za 2005.g.
 - Ova tačka je usvojena,
1.b. Razmatranje Programa rada Centra za socijalni rad za opštine Bačka Palanka i Bački Petrovac – Odeljenje u Bačkom Petrovcu za 2006.g.
 - Ova tačka je usvojena,
2.a. Razmatranje predloga te donošenja Odluke o osnivanju „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“, Bački Petrovac
 - Odluka je usvojena,
2.b. Donošenje Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Palanka i Bački Petrovac i imenovanje privremenog Upravnog odbora „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“
 - I ova rešenja su usvojena,
2.c. Donošenje rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“
 - Ovo rešenje nije usvojeno,
3. Razmatranje predloga te donošenje:
 - Odluke o završnom računu budžetu opštine Bački Petrovac za 2006.g. i
 - Odluke o raspodeli viške prihoda
 - Ove odluke su usvojene,
4. Razmatranje i usvajanje:
a. Izveštaju o radu Opštinske uprave opštine Bački Petrovac za 2005.g.
b. Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva opštine Bački Petrovac za 2005.g.
 - Ovi izveštaji su usvojeni,
5.a. Razmatranje Izveštaja o radu d.o.o. „Gloakvalis“ za komunalne delatnosti, Gložan za 2005.g.
 - Ovaj izveštaj je usvojen,
5.b. Razmatranje Finansijskog izveštaja o poslovanju d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za period od 01.01. – 31.12.2005.g.
 - Ovaj izveštaj je usvojen,
5.c. Razmatranje Plana rada d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za 2006.g.
 - Plan je usvojen,
5.d. Razmatranje Finansijskog plana d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan za 2006.g.
 - Plan je usvojen,
6.a. Razmatranje Izveštaja o radu DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2005.g.
 - Izveštaj je usvojen,
6.b. Razmatranje Finansijskog izveštaja o poslovanju DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2005.g.
 - I ovaj izveštaj je usvojen,
6.c. Razmatranje Programa rada DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2006.g.
 - Program je usvojen,
6.d. Razmatranje Finansijskog plana DP za KSP „Komunalac“, Maglić za 2006.g.
 - Plan je usvojen,
7.a. Odluka o izmeni odluke o izradi plana opšteg uređenja naselja Gložan,
 - Odluka je usvojena,
7.b. Odluka o izmeni odluke o donošenju Programa za izradu plana opšteg uređenja naselja Gložan
 - Odluka je usvojena.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика