XXVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Skupstina Prvi deo XXVI sednice SO – e Bački Petrovac održan je u utorak 20. februara 2007. godine, a dnevni red je usvojen sa dvadesetdve tačke. Na pomenutoj sednici odbornici su postavili mnoštvo odborničkih pitanja, a obrađene su svega tri tačke dnevnog reda:
  1. Razmatranje predloga Saveta za Međunacionalne odnose u vezi izgreda (tuče) koji se desio u Bačkom Petrovcu dana 17.12.2006. godine;
U okviru ove tačke predložene su dopune već ponuđenih zaključaka Saveta za međunacionalne odnose, te je zajedno sa pomenutim izmenama i dopunama predlog jednoglasno usvojen.
           2. Izveštaj o stanju vodovoda i kanalizacije u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac (naseljeno mesto Bački Petrovac, Kulpin, Maglić i Gložan);
Pomenuti izveštaj je jednoglasno usvojen.
           3. Donošenje plana opšteg uređenja naselja Gložan
Predloženi plan je usvojen većinom glasova.
XXVI sednica SO – e Bački Petrovac je nastavljena je u ponedeljak 26. februara.
četvrtom tačkom dnevnog reda koja je glasila:
           4. Donošenje Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2007. godini.
Odluka je doneta jednoglasno.
           5. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na budžet Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu.
Rešenje je doneto jednoglasno.
           6. Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu;
Rešenje su usvojili svi odbornici SO -e.
           7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2007. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac;
Rešenje je doneto jednoglasno.
           8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2007.
Za Rešenje su glasali svi odbornici.
           9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje za 2007. godinu;
Predloženo Rešenje je usvojeno jednoglasno.
           10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP ’’Progres’’ Bački Petrovac;
Rešenje je doneto jednoglasno.
           11. Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Predloženi Izveštaj su usvojili svi odbornici.
           12. Izveštaj o radu Opštinskog javnog prvobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2006. godinu;
Izveštaj je usvojen jednoglasno.
           13. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Zdravstven ustanove Dom zdravlja ’’BAČKI PETROVAC’’ Bački Petrovac;
Predloženo Rešenje je doneto jednoglasno.
           14. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovnoj saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća ’’ALMA MONS’’ d.o.o. Novi Sad;
Rešenje je usvojeno jednoglasno.
           15. Donošenje Rešenja:
a) o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove ’’SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO’’ u Bačkom Petrovcu;
            b) o imenovanju upravnika  Ustanove ’’SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO’’ u Bačkom Petrovcu;
Oba rešenja su doneta jednoglasno.
           16. Donošenje Zaključka o predlogu zamene zamenika predsednika Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;
Za predloženi Zaključak su glasali svi odbornici.
           17. Donošenje Rešenja:
            a) o razrešenju člana Opštinskog veća – dipl. ing. Mihala Palenkaša iz Bačkog Petrovca, zbog podnete ostavke;
Rešenje je jednoglasno prihvaćeno.
            b) o imenovanju novog člana Opštinskog veća – dipl. ing. Miškovicove Viere iz Gložana;
Većinom glasova Rešenje je usvojeno.
           18. Donošenje Rešenja o imenovanju:
            a) pet članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
            b) tri člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
Predloženo Rešenje pod a) je doneto jednoglasno, a pod b) sa jednim uzdržanim glasom.
           19. a) Donošenje Rešenja o razrešenju članova privremenog Upravnog odbora ’’Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac’’ Bački Petrovac;
            b) Donošenje Rešenja o imenovanju pet članova Upravnog odbora ’’Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac’’ Bački Petrovac;
            c) Donošenje Rešenja o imenovanju tri člana Nadzornog odbora ’’Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac’’ Bački Petrovac;
Za Rešenje o razrešenju članova privremenog Upravnog odbora su glasali svi odbornici dok su ostala dva Rešenja usvojena većinom glasova.     
           20. Donošenje Rešenja o imenovanju Komisije za sprovođenje komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić;
            Rešenje je doneto jednoglasno.
           21. a) Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Informativni centar ’’Báčsky Petrovec’’ Bački Petrovac,
           b)  Rešenje o imenovanju v.d. direktora  Ustanove Informativni centar ’’Báčsky Petrovec’’ Bački Petrovac;
           Rešenje pod a) je usvojeno jednoglasno, dok je Rešenje pod b) usvojeno većinom glasova.
            22.  Izveštaj o funkcionisanju sistema odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra ’’Fruška Gora’’ od 15.04. do 15.10.2006. godine.
Izveštaj je usvojen većinom glasova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика