XXVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Skupstina U utorak 8. maja održana je sednica SO Bački Petrovac, a dnevni red Skupštine odbornici su usvojili sa šesnaest tačaka. Odborničkim pitanjima započela je i ova XXVIII sednica Skupštine opštine. Odbornica Branka Šević postavila je pitanje vezano za stalni problem pasa lutalica. Pitanja su postavljali i odbornici Ondrej Stupavski i Jaroslav Popović.
U okviru prve tačke dnevnog reda SO razmatran je Izveštaj i predlog Mandatno-imunitetske komisije i jednoglasno je doneto Rešenje o konstatovanju prestanka mandata odborniku  SO B. Petrovac Janu Hansmanu. U okviru prve tačke pod b.) Odluka o verifikaciji mandata novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac. Većinom glasova verifikovan je mandat Tatjani Cerovskoj administrativnom tehničaru iz Bačkog Petrovca, sa izborne liste G 17 plus Miroljub Labus, na mesto novoizabranog odbornika Skupštine opštine.
Druga tačka dnevnog reda je bila pod a.) Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac (Jan Hansman); i pod b.) Donošenje Rešenja o imenovanju novog predsednika Upravnog odbora ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac; Jednoglasno je dosadašnji predsednik Upravnog odbora Informativnog centra razrešen dužnosti, a na njegovo mesto je izabrana Milina Florianova, novinar iz Bačkog Petrovca.
I treću tačku koja je glasila pod a.) Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta (Jan Hansman);  i pod  b.) Donošenje Rešenja o imenovanju novog predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta, odbornici su usvojili većinom glasova s tim da je za novog predsednika Komisije, umesto dosadašnjeg predsednika Jana Hansmana izabrana Tatjana Cerovska. 
U okviru četvrte tačke koja je glasila Donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Upravnog odbora JP za KSP ''Progres'' Bački Petrovac umesto dosadašnjeg člana Jaroslava Jagoša na ovo mesto jednoglasno je  izabran  Pavel Gaža iz Kulpina.
Na ovoj sednici jednoglasno je razrešena dužnosti i dosadašnji član Školskog odbora OŠ ''Jan Čajak'' u Bačkom Petrovcu Vlasta Verleova, a na njeno mesto je izabrana Milina Krajčikova, nastavnica razredne nastave iz Bačkog Petrovca.
Za opštinskog javnog pravobranioca opštine Bački Petrovac jednoglasno je izabrana Katarina Rašeta, diplomirani pravnik iz Bačkog Petrovca koja će u naredne četiri godine obavljati ovu funkciju.
 Na mesto direktora Centra za socijalni rad jednoglasno je izabrana Biljana Drakulić, diplomirani psiholog iz Maglića.
U okviru osme tačke dnevnog reda, koja je glasila Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama vodila se nešto duža rasprava u kojoj se u ime predlagača prisutnima obratio načelnik Jan Lomianski i istakao da je zahtev sa prethodne sednice koji se odnosio na pomenutu Odluku ispoštovan i predložio mogućnost izmene Odluke koja je doneta na prethodnoj sednici. U pripremi su nove Odluke koje će regulisati postavljanje privremenih  objekata na javnim površinama, a između ostalog i reklamnih panoa i bilborda. Na predlog odbornika Jaroslava Popovića donesena je Odluka da se ova tačka skine sa dnevnog reda te da se rešava sukcesivno sa donošenjem Odluka koje su u pripremi.
U nešto dužoj raspravi koja se odnosila na devetu tačku, a koja je glasila a.) Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac; b.) Razmatranje Programa rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu; c.) Razmatranje Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu; učestvovali su odbornici Ondrej Koroš, Branka Šević, Rajko Perić, Jaroslav Popović, Štefan Abraham, direktorka T.O. Bački Petrovac Ljuboslava Štrba, predsednik opštine  Jan Sabo. Jednoglasno je usvojenoRrešenje o davanju saglasnosti na Statut TO opštine B. Petrovac, s tim da su u okviru ove podtačke podneta i četiri amandmana koja glase:
1) da se na Statut Turističke organizacije opštine Bački Petrovac da saglasnost, s tim: da se u članu 12. stav 2. iza reči: '' ...grb ...'' doda reč '' ...Opštine ...''';
2) da se umesto člana 19. stavi tekst člana 6. Odluke o osnivanju;
3) da Turistička organizacija ima pečat okruglog oblika prečnika 40 mm na kome je ispisan tekst na srpskom i slovačkom jeziku;
4) da za direktora TO može biti imenovano lice koje ima VII, VI ili IV stepen stručne spreme turističkog, društvenog ili ekonomskog smera. Sva četiri predložena amandmana su većinom glasova i usvojena. Razmatrani Program rada u okviru kog je dat i radni zaključak koji glasi: razmotriti pitanje srazmere obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje  delatnosti TO iz sredstava budžeta Opštine te ostvariti sopstvene delatnosti kao i dinamiku procentualne podele u narednim periodima, usvojeni su jednoglasno. Odbornici su jednoglasno glasali za predloženi Finansijski plan, a većinom glasova je usvojen i amandman koji je predložio odbornik Jaroslav Popović, a koji je glasio: da u stavci rashoda umesto knjigovodstvenih usluga budu ostali materijalni troškovi.
Na sednici SO razmatrani su i Izveštaji o radu mesnih zajednica. Tako je Izveštaj o radu MZ Gložan u 2006. god. zajedno sa Pregledom ostvarenih sredstava i podacima o samodoprinosu uvedenom za teritoriju MZ Gložan, Planom rada MZ Gložan za 2007. god. i Finansijskim planom za ovu godinu, jednoglasno prihvaćen. Jednoglasno i bez rasprave usvojena je i Informacija o radu MZ Maglić za 2006. god. zajedno sa podacima o samodoprinosu uvedenom za teritoriju MZ Maglić, Programom aktivnosti Mesne zajednice za 2007. god. i Planom prihoda i rashoda MZ Maglić za 2007. god. U okviru dvanaeste tačke razmatran je Izveštaj o radu i aktivnostima MZ Kulpin u 2006. god., Izveštaj o poslovanju MZ Kulpin za 2006. god. zajedno sa podacima o samodoprinosu uvedenom za teritoriju MZ Kulpin, Plana rada Mesne zajednice Kulpin za 2007. godinu i Finansijski plan ove Mesne zajednice za tekuću godinu. Ova tačka je u celosti prihvaćena. Jednoglasno i bez rasprave usvojena je i trinaesta tačka dnevnog reda koja se odnosila na Izveštaj o radu i aktivnosti MZ Bački Petrovac u 2006. god., Pregled finansijskog poslovanja MZ B. Petrovac u 2006. god., zajedno sa podacima o uvedenom samodoprinosu, Planom rada Mesne zajednice B. Petrovac za 2007. god. i Finansijskim planom Mesne zajednice B. Petrovac za 2007. god.
Izveštaj o radu Policijske stanice u Bačkom Petrovcu za 2006. godinu našao se na dnevnom redu sednice kao četrnaesta tačka. Izveštaj je jednoglasno prihvaćen zajedno sa zaključcima koji su doneti na sednici Saveta za društvene delatnosti.
Za Informaciju o stanju i zbivanjima u oblasti kulture na teritoriji opštine Bački Petrovac sa posebnim osvrtom na rad kulturno – umetničkih društava u 2006. godini glasali su svi odbornici.
I poslednja šesnaesta tačka dnevnog reda koja je glasila Informacija o stanju i aktivnostima sportskih klubova na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2006. godini nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena. 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика