Portal javnih nabavki

Električna energija za javnu rasvetu u naselјenim mestima opštine Bački Petrovac - JN 404-15/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU U NASELjENIM MESTIMA

OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-15/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 05.07.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика