Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija autobuskih stajališta – solarna, JN 404-13/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REKONSTUKCIJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA - SOLARNA , JN 404-13/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 25.05.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика