Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka goriva za automobile - JN 404-22/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – nabavka goriva za automobile, JN 404-22/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 28.09.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика