Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: uređenje atarskog puta i otresišta u ko bački petrovac otvoreni postupak javne nabavke -JN br. 404-21/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UREĐENјE ATARSKOG PUTA I OTRESIŠTA U KO BAČKI PETROVAC , JN 404-21/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.11.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Izmena ugovora o javnoj nabavci Redni broj javne nabavke 404-21/2018-05Redni broj javne nabavke 404-21/2018-05

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика