Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti usluga: Izrada projektno tehničke dokumentacije za industrijske zone S2 i S7 u Bačkom Petrovcu – JN 404-23/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA INDUSTRIJSKE ZONE S2 I S7 U BAČKOM PETROVCU, JN 404-23/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 18.10.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика