Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti usluga: usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla - JN 404-24/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla, JN 404-24/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 15.11.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика