Portal javnih nabavki

Javna nabavka br. 404-10/2015-05 - Rehabilitacija i ojačanje kolovozne konstrukcije ulica u Gložanu

Predmet javne nabavke br. 404-10/2015-05 je nabavka radova – Rehabilitacija i ojačanje kolovozne konstrukcije ulica u Gložanu – deo ulice Veljka Vlahovića, ulica Vlatka Viteza i saobraćajnica od lokalnog puta Gložan - Bački Petrovac do ulice Veljka Vlahovića.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45233220 – Radovi na površinskom sloju puteva
45233252 – Radovi na površinskom sloju ulica

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 03. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика