Portal javnih nabavki

Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih del.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 17.549.900,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 05 - Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 - subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 7.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.549.900,00 dinara.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

PREDMET KONKURSA :

Sredstva su namenjena za subvencionisanje nabavke opreme i repromaterijala, u cilju obnove, pokretanja i unapređenja proizvodnje i smanjenja uticaja ekonomske krize na postojeće poslove.
Na osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) , člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV", broj 39/2012 i 26/13-rebalans), i Programa rasporeda i korišćenja sredstava iz prihoda od privatizacije za 2013. godinu, za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (u daljem tekstu: Program), utvrđenim rešenjem Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine broj: 401-3118/2013 od 14.08.2013.godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e
 

JAVNI KONKURS
Za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
 
 
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 17.549.900,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 05 - Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 - subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 7.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.549.900,00 dinara.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

PREDMET KONKURSA :

Sredstva su namenjena za subvencionisanje nabavke opreme i repromaterijala, u cilju obnove, pokretanja i unapređenja proizvodnje i smanjenja uticaja ekonomske krize na postojeće poslove.

USLOVI PRIJAVLJIVANJA:

1. Pravo prijavljivanja imaju mali i srednji privredni subjekti iz sektora proizvodnih delatnosti sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: privredni subjekti).
2. Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (''Službeni glasnik RS'', br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).
3. Privredni subjekt korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (''Službeni glasnik RS'', br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13 ).
4. Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ''Ne otvarati - prijava na Konkurs iz oblasti MSPP'', poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen obrazac prijave, budžet.
Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju privredni subjekti koji dostave i mišljenje referentne naučne ustanove o opravdanosti dodele sredstava.
5. Rok za podnošenje prijave je 05. 09. 2013. godine.
6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati. kao ni prijave podnosilaca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to: dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

- hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
- garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.
 
Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4248
Izjavu preuzmite ovde.
Obrazac prijave na konkurs preuzmite ovde .

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика