Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova br. 404-19 2015-05 - Uređenje turističkog kompleksa, lovačkog doma u Bačkom Petrovcu

Javna nabavka br. 404-19/2015-05

Predmet javne nabavke br. 404-19/2015-05 je nabavka radova – Uređenje turističkog kompleksa, lovačkog doma u Bačkom Petrovcu
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45400000 – završni građevinski radovi

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 10. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac. 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика