Portal javnih nabavki

javna nabavka male vrednosti usluga: izrada projektno tehničke dokumentacije za industrijske zone s2 i s7 u Bačkom Petrovcu JN 404-25/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA INDUSTRIJSKE ZONE S2 I S7 U BAČKOM PETROVCU, JN 404-25/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 30.11.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика