Portal javnih nabavki

javna nabavka male vrednosti usluga: izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvete u delu industrijske zone u Bačkom Petrovcu JN 404-23/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU JAVNE RASVETE U DELU INDUSTRIJSKE ZONE U BAČKOM PETROVCU, JN 404-23/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 25.10.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика