Portal javnih nabavki

Nabavka aparata automatskog biohemijskog analizatora za potrebe dijagnostike primarne zdravstvene zaštite ЈN 404-24/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA APARATA AUTOMATSKOG BIOHEMIJSKOG ANALIZATORA  ZA POTREBE DIJAGNOSTIKE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, JN 404-24/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика