Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti radova: konkursna dokumentacija izgradnja i rekonstrukcija trotoara JN 404-25/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZGRADNјA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA, JN 404-25/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 04.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика