Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije postupak javne nabavke male vrednosti JN 404-11/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - OBELEŽAVANјE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE, JN 404-11/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 27.05.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

OBAVEŠTENјE_O_ZAKLjUČENOM_UGOVORU.docx (objavljeno 17.06.2019)

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика