Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: Izgradnja teretane na otvorenomu u naselјenom mestu Maglić sa pratećim parternim uređenjem postupak javne nabavke male vrednosti JN 404-10/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZGRADNјA TERETANE NA OTVORENOM U NASELjENOM MESTU MAGLIĆ SA PRATEĆIM PARTERNIM UREĐENјEM, JN 404-10/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 13.05.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика