Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova: rehabilitacija kolovoznih konstrukcija ulica u Bačkom Petrovcu otvoreni postupak javne nabavke javna nabavka jn br. 404-7/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA ULICA U BAČKOM PETROVCU, JN 404-7/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.05.2019. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

OBAVEŠTENјE_O_ZAKLjUČENOM_UGOVORU.docx (objavljeno 17.06.2019)

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика