Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 18 
18. novembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

195. - Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
196 .- Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
197. - Odluka o dodelјivanju isklјučivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Bački Petrovac, za obavlјanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,
198. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,
199. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
200. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređenju javnih površina opštine,
201. - Odluka o izmeni Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac,
202. - Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
203. - Odluka o izmeni Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda,
204. - Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta,
205. - Odluka o izmeni Odluke o rušenju objekata,
206. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselјenim mestima Opštine Bački Petrovac,
207. - Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
208. - Odluka o izmeni Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
209. - Odluka o izmeni Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
210. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
211. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
212. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
213. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
214. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
215. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
216. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
217. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
218. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
219. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
220. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
221. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
222. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
223. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
224. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

225. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/371- 2016.

 


Preuzmite ovde: