Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 4
15. juna 2018.

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

37. - Odluka o komunalnim delatnostima,

38. - Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka,

39. - Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

40. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

41. - Odluka o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

43. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

44. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

45. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

46. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

 

47. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

48. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

49. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

50. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

51. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

52. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

53. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

54. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4 - 2018


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac