Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 12, 30. decembar 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

130. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
131. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
132. - Odluka  o dopunama Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac,
133. - Odluka o promeni kulture na parc. br. 2360/6 k.o. Bački Petrovac,
134. - Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2011. godini,
135. - Odluka o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
136. - Odluka o zaštiti životne sredine  od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
137. - Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac,
138. - Odluka o potvrđivanju članstva Opštine Bački Petrovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije,
139. - Odluka o izmenama i dopunama odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu,
140. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
141. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
142. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.12 - 2010