Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 3, 10. marta 2010 god.

SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
12. - Program rada Skupštine opštine  Bački Petrovac za 2010. godinu,
13. - Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu,
14. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom u Opštini Bački Petrovac,
15. - Odluka o usvajanju Strateškog  plana razvoja Opštine Bački Petrovac za period od 2010. do 2015. godine,
16. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
17. - Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
18. - Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o naknadama za rad predsednika i zamenika, članova Komisije i njihovih zamenika na poslovima komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, sekretara Komisije, članova potkomisija, stručnih radnih tela i drugih lica angažovanih u postupku komasacije,
19. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za mlade,
20. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Progres“ za stambeno-komunalne delatnosti Bački Petrovac,
21. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Progres“ za stambeno-komunalne delatnosti Bački Petrovac.

Preuzmite ovde

Službeni list br.3 - 2010