Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3, 24. mart 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
22. - Odluka o osnivanju Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac,
23. - Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „BUSINESS PARK“-a (blok 31) u Bačkom Petrovcu,
24. - Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
25. - Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
26. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
27. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini,
28. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
29. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu,
30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2011. godinu,
32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2011. godinu,
33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2011. godinu,
34. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2011. godinu,
35. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2011. godinu,
36. - Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
37. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
38. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

39. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
40. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,
41. - Rešenje o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
43. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,

IV DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

44. - Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
45. - Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2011. godini,
46. - Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2011. godinu,
47. - Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.3 - 2011