Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 4, 08. juna 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

48. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački Petrovac,
49. - Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – AKVA PARK,
50. - Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada,
51. - Odluka o neangažovanju nezavisne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
52. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
53. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštini Bački Petrovac,
54. - Rešenje o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,
55. - Rešenje o postavljanju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,
56. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
57. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2011. godinu`
58. - Zaključak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom, zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

59. - Program zaštite i unapređenja životne sredine za 2011. godinu,
60. - Rešenje o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona,
61. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/94-2011,
62. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/95-2011,
63. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/105-2011,
64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/123-2011. 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.4 - 2011