Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 6, 07. septembra  2009. god.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
85. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac,
86. - Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
87. - Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,
88. - Odluka o  izradi Plana detaljne  regulacije za  radnu zonu (blokovi  1, 2 i 4) u Magliću,
89. - Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
90. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,
91. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,
92. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Kulpin,
93. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Gložan,
94. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Maglić,
95. - Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“  u  Bačkom Petrovcu,
96. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u  Bačkom Petrovcu,
97. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Skupštinu d.o.o. „Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business &Innovation centre Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
98. - Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
99. - Rešenje o imenovanju dva nova člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
100. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
101. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
102. - Rešenje o imenovanju dva člana Saveta za mlade,
103. - Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

II. OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC
104. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih  sportu,
105. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih oblasti kulture,
106. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO,

III. PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
107. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2009. – 2013.  godine,
108. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2009. – 2013.  godine. 

Preuzmite ovde.

pdf.png