Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 8, 04. oktobra 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

76. - Odluka o promeni kulture na parc. br. 1916/2 u k.o. Bački Petrovac,
77. - Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
78. - Odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
79. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
80. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranoj odbornici,
81. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacija zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
82. - Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
83. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
84. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu,
85. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
86. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2011/2012 godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

87. - Odluka o učešću Opštine Bački Petrovac u projektu „Nacionalna kampanja bezbednost dece u saobraćaju i dečje olimpijske igre“,
88. - Odluka op drugim izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,


III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

89. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Tehničke komisije za ocenu Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Opštinu Bački Petrovac,

IV NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

90. - Rešenje o imenovanju Komisije za kategorizaciju kuća, apartmana i soba Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2011