Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Broj: 8 Bački Petrovac 
Godina: L 04. decembra 2014. god.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

130. - Odluka o Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac,
131. - Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
132. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac,
133. - Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst), 
134. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o I izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, 
135. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, 
136. - Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, 
137. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, 
138. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
139. - Rešenje o prestanku mandata člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
140. - Rešenje o izboru novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/183- 2014,
142. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/183a- 2014,
143. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/192- 2014,
144. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/243- 2014,
145. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/244- 2014,
146. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/245- 2014,
147. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/246- 2014,
148. - Rešenje o naknadi licima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane,
149. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/260- 2014,
150. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/261- 2014,
151. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/262- 2014,
152. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/263- 2014,
153. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/264- 2014,
154. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/265- 2014,
155. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih sufinansiranju manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine,

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

156. - Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2014