Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Туристичка инспекција (послови):

 • проверава да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности и пружање услуга у складу са Законом о туризму,
 • утврђује индентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног лица или страног правног лица, која обаваљају делатност и пружају услуге уређене законом, увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом,
 • утврђује индентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом,
 • прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене Законом о туризму,
 • врши увид у уговоре и проверу издатих решења о разврставању у категорију објеката у складу са Законом о туризму,
 • проверава наплату и уплату боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и другу пратећу документацију,
 • проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима,
 • захтева судски налог за престрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља делатност или пружају услуге у случају када се власник или корисник простора противи вршењу инспекцијског надзора,
 • захтева асистенцију полиције, ако се основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја,
 • доноси решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности и одреди рок за њихово отклањање,
 • доноси решење о привременој забрани обављања делатности и пружању услуга, односно рада у објекту, ако се утврђене неправилности у остављеном року не отклоне,
 • издаје прекршајни налог,
 • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
 • предузима и друге прописане мере предвиђене законом.

 

Пријава

 

 

Контролне листе

 

 

План рада

 

 

Одлуке