Издавање уверења о држављанству

Документација потребна за издавање уверења о држављанству:

- на усмени захтев дати податке о датуму рођења, са осталим подацима: име и презиме, 
- потврда о уплаћеној републичкој такси у износу од 740,00 РСД 
                 на рачун: 840-742221-843-57, модел 97 позив на број 59-207
- потврда о уплаћеној општинској такси у износу од 170,00 РСД 
                 на рачун: 840-742251-843-73. модел 97 позив на број 59-207

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика