Комплетирање смртовнице за оставински поступак

Документација потребна за комплетирање смртовнице за оставински поступак:
  
- поступак се покреће на лични захтев странке са изводом из МКУ и подацима о наследницима,
- препис поседовног листа или листа непокретности из катастра
- Изводи из земљишних књига иза покојног (суд-грунтовница),
- штедним и девизним књижицама покојног,
- саобраћајним дозволама покојног,
- уговором о доживотном издржавању (ако постоји),
- тестаментом (ако постоји)

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика