56. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 31.01.2021. godine održana je 56. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalja i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova žalbene komisije Opštine Bački Petrovac;
Povodom 1. tačke dnevnog reda opštinsko veće opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo sledeće

R E Š E Nj E O IZMENI REŠENJA
O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE

Član 1.
U Rešenju o obrazovanju i imenovanju članova žalbene komisije Opštine Bački Petrovac ("Sl. list Opštine Bački Petrovac" br. 2/2017) menja se :
član 5.stav 1.tačka 2. i sada glasi:
„ Pavel Severinji, diplomirani pravnik, za člana Žalbene komisije“
Član 2.
U ostalim delovima Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova žalbene komisije opštine Bački Petrovac ostaje nepromenjeno.
Član 3.
Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja.
Član 4.
Rešenje objaviti u“Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика