Izveštaj sa 55. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 21.01.2022. godine održana je 55. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa, , Ondrej Boviđiš i Srđan Stojanović.
Opravdano odsutni: Jana Zabunov; Gavra Govorčin

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac odelјenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D n e v n i r e d

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 10.12.2021. godine, zapisnika sa 52. (telefonske/elektronske)sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.12.2021. godine, zapisnika sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 22.12.2021. godine, 54 (telefonske/elektronske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 30.12.2021.godine

 

1. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje izveštaja stanja bezbednosti saobraćaja u opštini Bački Petrovac za 2020 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije na opštinskom putu BROJ 1 Gložan-Bački Petrovac u Opštini Bački Petrovac, deonica: van naselјa od KM 8+423 do KM 8+164, L=6.741 KM broj 560/2021-1.
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije na opštinskom putu BROJ 2 Bački Petrovac –Kulpin u Opštini Bački Petrovac, deonica: van naselјa od KM 1+275 do KM 3+380, L=2.105 KM broj 560/2021-2.
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga Odluke Obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga plana javniih nabavki, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje izveštaja o sprovedenim postupku javnog nadmetanja i predloga komisije za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari-vozila iz svojine opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve(iznajmlјivanje kućice)
10. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ;
11. Pitanja i predlozi;

Nakon što su Zapisnici sa 51., 52., 53. i 54. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, bez primedbi jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet je Zaklјučak P r i h v a t a s e Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i p r o s l e đ u j e Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti;

Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet je Zaklјučak P r i h v a t a s e Izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja u opštini Bački Petrovac za 2020 godinu, i p r o s l e đ u j e Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje, kojim se daje s a g l a s n o s t na Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije na opštinskom putu BROJ 1 Gložan-Bački Petrovac u Opštini Bački Petrovac, deonica: van naselјa od KM 8+423 do KM 8+164, L=6.741 KM broj 560/2021-1.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje, kojim se daje s a g l a s n o s t Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije na opštinskom putu BROJ 2 Bački Petrovac –Kulpin u Opštini Bački Petrovac, deonica: van naselјa od KM 1+275 do KM 3+380, L=2.105 KM broj 560/2021-2.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je U t v r d i l o predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti
iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i p r o s l e đ u j e Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, doneta je Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bački Petrovac;

Povodom 7. tačke dnevnog reda, donet je zaklјučak, kojim Opštinsko veće opštine Bački Petrovac d a j e s a g l a s n o s t na predlog Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu – Opštinska uprava Bački Petrovac.

Povodom 8. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a predlog Komisije za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari –vozila iz svojine opštine Bački Petrovac i određuje se početna cena za otuđenje putničkog vozila Z A S T A V A K O R A L IN 7b siva svetla metalizirana boja, broj šasije:VX1145A0001103118, br.motora:128A0641609110, zapremina motora:116, benzin 98, godina proizvodnje :2006, datum prve registracije:18.07.2006. godine, za koju je istekla registracija u iznosu od 20.000,00 dinara.
Povodom 9.tačke dnevnog reda, doneto je


R E Š E Nј E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE

 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 37/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 500.000,00 dinara, za povećanje pozicije 45/0, program: 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0602-0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ekonomska klasifikacija 421 – Stalni troškovi (4216- Zakup imovine i opreme) za iznos od 500.000,00 dinara za obezbeđivanje sredstava za zakup imovine i opreme.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneto je:


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u APV za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2021. godini broj Ugovora: 143-401-8835/2021-05-12 od 27.12.2021. godine i izvršenog namenskog transfera na račun za uplatu javnih prihoda (dana 29. decembra 2021. godine je na račun: 733252 – kapitalni namenski transferi u užem smislu od APV u korist nivoa opština uplaćeno 2.632.080 dinara), otvara se izvor finansiranja: 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, program. 0701 - Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, programska aktivnost: 0002 – Upravlјanje i održavanje saobraćajne infrastrukture, proširuje se pozicija 66/0, ekonomska klasifikacija: 511 – zgrade i građevinski objekti (5112 – izgradnja zgrada i objekata), za iznos od 2.632.080 dinara.

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,05 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика