Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 03.03.2020. godine održana je 117. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Verle.

Zapisnik je sačinio sekretar opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Kristina Benka Stojisavlјević.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirala članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 118.287,00 dinara za povećanje pozicije 41/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 11 – Socijalna i dečja zaštita, programska aktivnost 0901-0005 - Podrška realizaciji programa Crvenog krsta, pozicija 41, ek.klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, radi obezbeđivanja sredstava za pružanje pomoći ugroženim licima u slučaju stanja potreba za socijalnom zaštitom i zbrinjavanjem.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac