Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 02.03.2020. godine održana je 116. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle.

Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
115. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.02.2020. godine;

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o rebalansu budžeta opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
2. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u vlasništvu Opštine Bački Petrovac, u korist Muzeja vojvođanskih Slovaka;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Regionalnog plana upravlјanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalј, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028;
5. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;
7. Pitanja i predlozi.

Najpre je usvojen zapisnik sa 115. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneto je Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u vlasništvu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon kratke diskusije, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog regionalnog plana upravlјanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalј, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuju: predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i isti predlozi prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem.
Povodom 7. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi raspisanog konkursa za 6 izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi i načina zastupanja Opštine pred sudom.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,41 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac