Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 23.11.2018. godine održana je 69. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovala Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 26.10.2018. godine;

1. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2017/18 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2018/19 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2017/18 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2018/19 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Zahteva za finansiranje 4 nova radna mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar-septembar 2018. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o dugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština Opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave;
6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019. godinu;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;
8. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje Molbe OVS Bački Petrovac za nabavku hidrauličnog razvalnog alata, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. a) Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o pristupanju realizaciji projekta Uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama u cilјu povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblјa, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA ŠKOLA);
b) Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o pristupanju realizaciji projekta Uspostavlјanje sistema gradske videonadzorne mreže radi pobolјšanja bezbednosti saobraćaja i građana;
12. a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
13. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvataju Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne Škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvataju Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2017/2018. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za finansiranje 4 nova radna mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac, do kraja radne 2018/2019 godine, u periodu decembar 2018. godine do 31.08.2019. godine, i to: 1. Vaspitač, 2. Medicinska sestra vaspitač, 3. Radnik za održavanje higijene – spremačica, 4. Kuvar/poslastičar.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar-septembar 2018. godine i utvrđuje predlog Odluke o dugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, i oba dokumenta prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština Opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, sa predloženom izmenom, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019. godinu, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak o izmenama i dopunama Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim je konstatovano da će Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac povodom Molbe OVS Bački Petrovac za nabavku hidrauličnog razvalnog alata br. 01-11/2018 od 15.11.2018. godine odlučiti na narednoj sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon održanog radnog sastanka u vezi planiranja budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneti Zaklјučak o pristupanju realizaciji projekta Uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama u cilјu povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblјa, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA ŠKOLA), kao i Zaklјučak o pristupanju realizaciji projekta Uspostavlјanje sistema gradske videonadzorne mreže radi pobolјšanja bezbednosti saobraćaja i građana, u predloženom tekstu;
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kojim se Jaroslava Čanji Jević, diplomirani pravnik iz Bačkog Petrovca, ul. Branislava Mokića br. 14, postavlјa za načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, na period od pet godina, počev danom donošenja ovog rešenja, kao i Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kojim Jaroslavi Čanji Jević, diplomiranom pravniku iz Bačkog Petrovca, ul. Branislava Mokića br. 14, prestaje rad na polložaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, zaklјučno sa 22.11.2018. godine.
Povodom 13. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi načina utvrđivanja visine planiranih sredstava u budžetu opštine za JKP „Progres“ Bački Petrovac za narednu godinu, zatim u vezi potrebe za finansijskom podrškom OK Kulpin, te u vezi održanog sastanka sa predstavnicima indirektnih korisnika budžeta.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,50 časova.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac