Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Dana 30.11.2018. godine održana je 70. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci.

 

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 23.11.2018. godine;

1.Razmatranje Izveštaja o realizovanim i preostalim poslovima za završetak postupka komasacije K.O. Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2.Razmatranje Molbe Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za sufinansiranje naknade za bezbednosnu službu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3.Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
4.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
5.Razmatranje Mišlјenja Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac povodom ugovora zaklјučenim između Mesne zajednice Maglić i PD Maglić o poveravanju upravlјanja sportsko rekreativnim centrom – bazenom, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6.Razmatranje Molbe Jovanović Dušana iz Bačkog Petrovca za popravku kuće, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7.Razmatranje Molbe Marinković Dušana iz Novog Sada za izmeštanje betonskog stuba Elektrodistribucije, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8.Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
9.a) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju korišćenja godišnjeg odmora načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
10.Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 23.11.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizovanim i preostalim poslovima za završetak postupka komasacije K.O. Bački Petrovac br. 320-29/2018 od 19.11.2018. godine, i obavezuje predsednica Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac da u buduće dostavlјa izveštaj o realizovanim i preostalim poslovima za završetak postupka komasacije K.O. Bački Petrovac u formi iz koje će se videti tačan broj rešenih predmeta, kao i tačan broj nerešenih predmeta u radu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će Opština Bački Petrovac finansirati bezbednosnu službu u Osnovnoj školi „Jan Čajak“ Bački Petrovac u 2019. godini u punom iznosu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se obavezuje sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac da od Saveta Mesne zajednice Maglić pribavi kompletnu dokumentaciju u vezi izgradnje sportsko-rekreativnog centra u Magliću (bazeni) od 1997. godine do dana donošenja ovog zaklјučka.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se zadužuje Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da obezbedi sredstva u budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu za adaptaciju krova stambene zgrade u Bačkom Petrovcu, ul. Jana Labata br. 3, sagrađene na parceli br. 755 KO Bački Petrovac, zknj. ul. br. 325, čiji je nosilac prava korišćenja Opština Bački Petrovac.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac upućuje molbu (urgenciju) preduzeću „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad, Sektor za investicije i energetiku, za izmeštanje betonskog stuba koji se nalazi ispred kolskog ulaza na parcelu br. 578/11 KO Kulpin, ul. Triglavska bb.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, i raspisan Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, i Rešenje o utvrđivanju korišćenja godišnjeg odmora načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 10. tačke dnevnog reda se niko nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 11,05 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac