Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

 

Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 12.12.2018. godine održana je 71. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Werle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice je odsustvovao Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 30.11.2018. godine;
 1. Razmatranje Programa poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 2. Razmatranje Trogodišnjeg programa poslovanja za 2019., 2020. i 2021. godinu JKP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 3. Razmatranje Informacije o položaju i potrebama starih i odraslih za uslugama socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 4. Razmatranje Odluke Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za pasivno dežurstvo radnika Centra, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 5. Razmatranje Zahteva OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za davanje saglasnosti za realizaciju projekta, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 6. Razmatranje Odluke o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Statuta Opštine Bački Petrovac;
 8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
 9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
 10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima;
 11. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije i utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
 12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac;
 13. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
 14. Razmatranje Predloga raspodele sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 15. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona;
 16. Razmatranje Aneksa 1 Ugovora, zavedenog kod Opštine Bački Petrovac pod br. 016-1/65-2018 od 09.03.2018. godine, o obezbeđenju elektroenergetske infrastrukture u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 17. Razmatranje Ugovora o davanju na privremeno korišćenje obradivog zemlјišta u Građevinskom reonu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
 18. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 30.11.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Program poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnji program poslovanja za period 2019-2021. godine JKP „Progres“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Trogodišnji program poslovanja za 2019., 2020. i 2021. godinu JKP „Komunalac“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o položaju i potrebama starih i odraslih za uslugama socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za pasivno dežurstvo radnika Centra, br. 551-148/72018-0101 od 01.11.2018. godine.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Osnovnoj školi „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije objekata, sa kojim je konkurisala kod „Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí“ Republika Slovačka.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Odluka o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac br. 85/2018 od 10.12.2018. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac radi davanja saglasnosti na istu, uz izmenu člana 6. koji treba da glasi: „Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Skupštine Opštine Bački Petrovac, stupa na snagu danom objavlјivanja u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.“.

Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Statuta Opštine Bački Petrovac, sa predloženim izmenama, i prosleđuje Službi Skupštine Opštine Bački Petrovac radi pribavlјanja mišlјenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije o usaglašenosti predloga Statuta Opštine Bački Petrovac sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, sa predloženim izmenama, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, a ujedno je donet i Radni zaklјučak kojim se obavezuje direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac da Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac dostavi informaciju u kojoj će biti hronološki navedeno kako je nastao dug Doma zdravlјa prema „VELEFARM-INVEST“ DOO U STEČAJU sa sedištem u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 114a, počev od 2011. godine do danas, kao i predlog za rešavanje nastalog problema.

Nakon toga je Srđan Simić vođenje sednice prepustio svom zameniku Janu Brni i napustio sednicu zbog drugih ranije preuzetih obaveza.

Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, i utvrđuje predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac „Fermbio“ doo Subotica i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Predlog raspodele sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini.

Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o izmeni Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona.

Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje Aneksa 1 Ugovora, zavedenog kod Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad, pod br. 86.1.2.0.-D-07.02.-60248/5-18 od 08.03.2018. godine, a kod Opštine Bački Petrovac pod br. 016-1/65-2018 od 09.03.2018. godine, o obezbeđenju elektroenergetske infrastrukture u radnoj zoni u Bačkom Petrovcu, u predloženom tekstu.

Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje Ugovora o davanju na privremeno korišćenje obradivog zemlјišta u Građevinskom reonu, u predloženom tekstu.

Povodom 18. tačke dnevnog reda se niko nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jan Brna se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 12,50 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac