Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Izveštaj sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 20.12.2018. godine održana je 72. (hitna) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali Aleksandar Nakić i Karol Verle – opravdano.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Šulјan, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.

 

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D n e v n i r e d

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.12.2018. godine;

1. Razmatranje Amandmana na predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, koji je podneo odbornik SO-e Bački Petrovac Branislav Kozarov iz Kulpina, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Informacije o dugu Zdravstvene organizacije Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac prema „VELEFARM-INVEST“ DOO Beograd;
3. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu;
4. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.12.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, kao predlagač Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, predlaže novu formulaciju Amandmana na predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, koji je podneo odbornik SO-e Bački Petrovac Branislav Kozarov iz Kulpina, koja glasi: da se u Planu rashoda po programima, u članu 4. Opšteg dela predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu – Kapitalni projekti doda nov kapitalni projekat pod novom tačkom 17. – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda u naselјenom mestu Kulpin – predviđeni iznos 1.500.000,00 dinara – prihodi iz budžeta, te da se sredstva za ovaj projekat prenesu sa programa 3 – Lokalni ekonomski razvoj, programska aktivnost 0001 - Unapređenje privrednog investicionog ambijenta, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, u iznosu 1.000.000,00 dinara, i iz sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu 500.000,00 dinara.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se obavezuje sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac da proveri nadležnost Službe za budžetsku inspekciju Autonomne Pokrajine Vojvodine u vršenju inspekcijske kontrole nad finansijskim poslovanjem zdravstvene ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i ujedno obavezuje direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac da u saradnji sa pravobraniocem Opštine Bački Petrovac i punomoćnikom „VELEFARM-INVEST“ DOO Beograd, utvrde predlog ugovora o načinu plaćanja duga Zdravstvene organizacije Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac prema „VELEFARM-INVEST“ DOO Beograd, te da isti dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda se niko nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan SImić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,25 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac