Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti  

Dana 27.12.2018. godine održana je 73. (hitna) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 07,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.


Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 20.12.2018. godine;

1. Razmatranje predloga Ugovora o preuzimanju duga između Opštine Bački Petrovac i Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Predloga za zaklјučenje sudskog poravnanja između Opštine Bački Petrovac i „KMB BETA“ DOO Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac nakon prvog kruga licitacije;
4. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o raskidu ugovora o prenosu prava korišćenja na nekretninama;
6. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 72. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 20.12.2018. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, konstatovano je da će se povodom ovog pitanja odlučivati na nekoj od sledećih sednica Opštinskog veća, kada bude prisutna direktorka Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac i kada se pripremi odgovarajući materijal za razmatranje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac da Višem sudu u Novom Sadu uputi Predlog za zaklјučenje sudskog poravnanja između Opštine Bački Petrovac i „KMB BETA“ DOO Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su donete odluke o davanju u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 300.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 16 u razdelu 2, glava 00 – PREDSEDNIK OPŠTINE, BAČKI PETROVAC, program 16 – POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPAVE, programska aktivnost: 2101-0002 Funkcionisanje izvršnih organa, ek. klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, za obezbeđivanje sredstava za pokrivanje nastalih troškova.
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 300.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 128 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, BAČKI PETROVAC, program 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE, programska aktivnost: 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 426 – materijal, za obezbeđivanje sredstava za pokrivanje nastalih troškova.
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 600.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 187 u razdelu 4, glava 05 – FOND ZA RAZVOJ I UNAPREĐENјE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, program 5 – POLjOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ, programska aktivnost: 0101-0001 Podrška za sprovođenje polјoprivredne politike u lokalnoj zajednici, ek. klasifikacija 416 – nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, za obezbeđivanje sredstava za pokrivanje nastalih troškova.
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 1.830.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 131 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, BAČKI PETROVAC, program 15 – OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE, programska aktivnost: 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova, za obezbeđivanje sredstava za pokrivanje nastalih troškova.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o raskidu ugovora o prenosu prava korišćenja na nekretninama, kojim se raskida Ugovor o prenosu prava korišćenja na nekretninama, zaklјučen dana 17. avgusta 1990. godine između Opštine Bački Petrovac sa jedne strane i Pravoslavne eparhije Bačka Novi Sad, sa druge strane, kojim je Opština Bački Petrovac prenela na Pravoslavnu eparhiju Bačku Novi Sad pravo korišćenja na crkvi sa zemlјištem, koja se nalazi na parceli br. 1416, upisana u prepis posedovnog lista br. 8 k.o. Maglić u površini od 5 a 65 m2, radi privođenja nameni navedenog objekta.
Povodom 6. tačke dnevnog reda se niko nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,00 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac