Izveštaj sa XV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 22.11.2021. godine održana je XV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.


Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali i sekretar Skupštine opštine Pavel Severinji, predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovdiš, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, direktorka PU „Včielka“ Bački Petrovac Ana Laćarak, v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, v.d. direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka Ana Seč Pinćir, direktorka OŠ „Jan Čajak“ Zdenka Dudić i direktorka Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Jarmila Vrbovski. Prisutni novinari: Maria Lovreova iz TV Petrovac, Katarina Melegova-Melihova iz radija „Nový radio Petrovec“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad i Ana Horvatova iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održanih dana 29.09.2021. godine;
1. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
2. Razrešenje i izbor novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga i donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta opštine Bački Petrovac za 2021. godinu
4. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu;
5. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
6. Informacija o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za agroekonomsku 2020/2021 godinu;

7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2021/2022.
godinu;
8. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2020/2021 godinu;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu za školsku 2021/2022 godinu;
9. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2020/2021 godinu;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2021/2022 godinu;
10. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2020/2021 godinu;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada PU „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2021/2022 godinu;
11. Razmatranje zahteva Muzeja vojvođanskih Slovaka od dana 24.09.2021.g. i donošenje rešenja o saglasnosti na II izmene i dopune Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka
12. a) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
b) Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
13. 13.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmeni odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge;
14. Razmatranje predloga i donošenje :
a) Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac;
b) Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac;
15. Odbornička pitanja.

Najpre su bez primedbi usvojeni Zapisnici sa XIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održanih dana 29.09.2021. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o prestanku funkcije člana opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Nakić Aleksandru, zbog podnete ostavke. Takođe u okviru ove tačke dnevnog reda, doneto je i Rešenje o izboru člana opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Konstatovano je, da je većinom glasova „Za“ za novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac izabran Mihal Hatala.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o razrešenju člana školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac Ilić Saške, zbog osnova po kojem je imenovana. Takođe je doneto i Rešenje o imenovanju člana školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac Vujačić Tatiane.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Drakulić Bilјani, zbog isteka mandata na koji je imenovana. Doneto je i Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Drakulić Bilјane.
Povodom 6. tačke dnevnog reda primlјena je k znanju Informacija o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za agroekonomsku 2020/2021. godinu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, doneto je Rešenje o imenovanju članova oštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2021/2022 godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac.
Povodom 10. tačke dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda nakon rasprave, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na II izmene i dopune Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Povodom 12. tačke dnevnog reda pitanja, doneto je Rešenje o prestanku dužnosti direktora, te Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka Seč-Pinćir Anke.
Povodom 13. tačke dnevnog reda , doneta je Odluka o izmeni odluke o uslovima i postupku subvencionisanja naknade za komunalne usluge
Povodom 14. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o razrešenju, te rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nije bilo pitanja, predloga niti primedbi.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 19,15 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика