Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

 Na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

 ( «Sl. glasnik RS «, br. 135/04 i 36/2009) Odeljenje za privredu , urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave  opštine Bački Petrovac objavljuje :

O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene

uticaja projekta na životnu sredinu

 Nosilac projekta „ JKP Progres“-  iz Bačkog Petrovca  ulica Nar.Rev.5  , je podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta postrojenja za skladištenje neopasnog otpada na životnu sredinu  , čija realizacija se planira na kat. parceli broj: 8509/2  , KO Bački Petrovac, opština  Bački Petrovac,u ulici Žitna br.5 u B.Petrovcu

 Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid svakog radnog dana od 8.00-14.00 časova  u prostorijama Odelenja za privredu, urbanizam , komunalno- stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac ulica Kolarova br. 6 u Bačkom Petrovcu.

 Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Opštinske uprave , Odeljenja za privredu, urbanizam , komunalno- stambene i inspekcijske poslove,  ulica Kolarova br. 6 , Bački  Petrovac.

Dana:05.10.2017.godine

Broj:501-77/2017-04

                                       RUKOVODILAC ODELJENJA ZA         

                                PRIVREDU,URBANIZAM,

                                        KOMUNALNO – STAMBENE I

                                      INSPEKCIJSKE     POSLOVE

                                                                              Ondrej Bovđiš,dipl.ing mašinstva