Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015 godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2015. godinu, Savet Fonda

raspisuje

KONKURS

za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015 godini

   Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015 godini.

 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

    Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

-  maksimalan iznos kredita 15.000 evra,

-  rok otplate 24 meseca,

-  grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,

-  otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate),

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2015. godini;

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Ukoliko Korisnik sredstava u toku perioda otplate kredita zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoporivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda, obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema sredstava od strane Sekretarijata izvrši prevremenu otplatu kredita ili dela kredita u iznosu koji je jednak iznosu bespovratnih sredstava dobijenih od strane Sekretarijata. Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom ovlašćenog dobavljača opreme kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

- originalni predračun sa specifikacijom opreme исказан у динарском износу (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

- original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik  poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

- izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2014. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

- uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

- fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

- kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

        Konkurs je otvoren od 15. februara 2015. do16. marta 2015. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom " Za konkurs"

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Tekst konkursa preuzmite ovde.

Formular za prijavu preuzmite ovde.

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика