PLÁN PRÁCE Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na rok 2019

Podľa článku 10 odsek 1 Rokovacieho poriadku Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec, Rada pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na svojom VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 15.01.2019, vyniesla

P L Á N P R Á C E
Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec
na rok 2019

V roku 2019 hlavné aktivity Rady budú usmernené:
Na realizáciu úloh z Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín – rokovacia kapitola 23.
Rada bude pravidelne posudzovať otázky zo svojej pôsobnosti, ktoré budú vyplývať z otázok, ktoré sa dostanú do rokovacieho programu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec (najmä rozpočet Obce Báčsky Petrovec - rebilancia rozpočtu; Plán práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2019; uznesenie o spolufinancovaní projektov z oblasti verejného informovania, kultúry, humanitného, osvetového, invalidného a náboženského charakteru z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec v roku 2019; správa o výchovnovzdelávacej práci Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na školský rok 2018/2019; správa o práci škôl z územia Obce Báčsky Petrovec na školský rok 2018/2019) a Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec a o nich podá svoju mienku a návrhy (osobitný dôraz sa bude klásť na uverejňovanie textov súbehov pre spolufinancovanie projektov z oblasti verejného informovania, kultúry, humanitárneho, osvetového, invalidného a náboženského charakteru z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec v roku 2019 aj v slovenskom jazyku a na účasť jedného člena súbehovej komisie, ktorý ovláda slovenský jazyk).
Rada sa vo svojej práci podľa potreby bude zaoberať prevenčnými a edukačnými úlohami občianstva Obce Báčsky Petrovec;
Zasadnutia Rady sa budú konať podľa potreby (aspoň raz v priebehu troch mesiacov) a podľa zváženia predsedníčky a zástupcu predsedníčky Rady.

S cieľom výmeny dobrých skúseností Rada bude spolupracovať s radami pre medzinacionálne vzťahy z obcí Žitište, Báčska Topola, Temerín a Zraňanin.

V súlade so zákonnými ustanoveniami Rada Zhromaždeniu obce podá šesťmesačnú správu o svojej práci.

O práci Rady sa pravidelne bude informovať verejnosť Obce Báčsky Petrovec prostredníctvom verejných informačných prostriedkov, resp. oficiálnej webovej stránky Obce Báčsky Petrovec.

 

V Báčskom Petrovci,
dňa 15.01.2019


PREDSEDNÍČKA RADY
Dr. Tatiana Vujačić, v.r.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика