SPRÁVU o práci Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec za rok 2018

Podľa článku 10 odsek 1 Rokovacieho poriadku Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec, Rada pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na svojom VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 15.01.2019, schválila

S P R Á V U
o práci Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec
za rok 2018

 

Členovia Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec v novom zložení boli zvolení na IX., resp. XVII. zasadnutí ZO Báčsky Petrovec dňa 28.12.2016, resp. 22.12.2017 (keď sa zloženie Rady stalo úplné, a to zvolením predstaviteľky maďarskej národnostnej menšiny).

Radu tvoria: Tatiana Vujačić (predstaviteľka Slovákov) – predsedníčka Rady, Dragan Dražić (predstaviteľ Chorvátov) – zástupca predsedníčky Rady, Kataríne Melegová - Melichová (predstaviteľka Slovákov), Samuel Čelovský (predstaviteľ Slovákov), Branka Štrba (predstaviteľka Srbov), Miloš Bekić (predstaviteľ Srbov), Miroslav Necić (predstaviteľ Rómov) a Anna Medveďová (predstaviteľka Maďarov).

V priebehu roka 2018 za prítomnosti pozvaných akreditovaných predstaviteľov prostriedkov verného informovania TV Petrovca z Báčskeho Petrovca sa uskutočnilo iba jedno zasadnutie Rady pre medzinacionálne vzťahy, a to v poradí piate zasadnutie, ktoré sa konalo 12.02.2018.

Na tomto zasadnutí bol schválený Rokovací poriadok Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec a vykonalo sa resumé informácií prijatých od verejných podnikov, ustanovizní a organizácií, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec (v súvislosti s otázkami z Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín – kapitola 23), kapitoly: V. -používanie jazyka a písma, VI. - vzdelávanie a VIII. – zodpovedajúce zastúpenie príslušníkov národnostných menšín vo verejnom sektore a vo verejných podnikoch.

Možno konštatovať, že aj napriek tomu, že sa realizovalo iba jedno zasadnutie Rady pre medzinacionálne vzťahy, jednotliví členovia (tiež ustanovené osoby v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec – náčelníčka OS a tajomník ZO Báčsky Petrovec) počas roka 2018 aktívne pracovali ohľadom otázok patriacich do pôsobnosti práce Rady aj mimo Obce Báčsky Petrovec.

Tak Kancelárii pre ľudské a menšinové práva vlády Republiky Srbsko bol zaslaný obsiahly dotazník pre vypracovanie analýzy o účasti lokálnych rád pre medzinacionálne vzťahy v informovaní o realizácii Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín (25.04.2018).

Vo svojej správe číslo 2018-1 o realizácii Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín boli napočítané kroky, ktoré Rada podnikla ohľadom realizácie úloh z kapitoly, ktorými je poverená.

Dňa 28.09.2018 predsedníčka Rady spolu so svojím zástupcom realizovala stretnutie s predstaviteľkou Strediska pre rozvoj civilnej spoločnosti zo Zrenjanina Snežanou Ilić.
Dňa 18.10.2018 tajomník ZO Báčsky Petrovec sa aktívne zúčastnil v práci okrúhleho stola v Ečke na tému Rady pre medzinacionálne vzťahy a práva menšín v lokálnom spoločenstve.

Predstavitelia Rady boli znemožnení byť prítomní dňa 09.12.2018 na Treťom veľtrhu národnostným menšín, ktoré žijú v Srbsku, pod názvom Jednotná mozaika Srbska, ktorý usporiadala Kancelária pre ľudské a menšinové práva vlády Republiky Srbsko a ktorý prebiehal v Belehrade v rámci zaznamenávania Medzinárodného dňa ľudských práv.

Rada v roku 2019 bude pokračovať v aktívnej práci, častejšie zvolávať zasadnutia Rady, pravidelne sledovať a posudzovať realizáciu otázok súvisiacich s kapitolou 23 Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín, tiež otázok, ktoré sa nájdu na rokovacom programe Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec a Obecnej rady a ktoré patria do príslušnosti Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec.

 

V Báčskom Petrovci,
dňa 11.01.2019

 

PREDSEDNÍČKA RADY
Dr. Tatiana Vujačić, v.r.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика