Plan aktivnosti saveta za mlade za 2019. godinu

PLAN AKTIVNOSTI SAVETA ZA MLADE ZA 2019. GODINU

Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2019. godinu nastoji da prekine praksu improvizacije u omladinskoj politici i teži da stvori temelje za sistematsko kontinuirano smišljeno dugoročno i održivo zalaganje za podršku i poboljšanje okruženja za mlade u Opštini Bački Petrovac.

 

Kako je obrazloženo u „Pismo – žalba članova Saveta za mlade‟, stanje u Opštini Bački Petrovac ne dozvoljava ostvarivanje bilo kakvog pomaka na polju omladinskog rada i politike i uspešno sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2015. – 2025. Stoga, ovogodišnji plan predviđa prvi i osnovni prioritet, a bez kojeg nije moguće utvrđivanje daljih prioriteta: unapređenje kapaciteta civilnog sektora i nevladinih organizacija koje se bave mladima.

Kako bi se to postiglo, forma ovog Plana predviđa jasno unapred utvrđene korake, zadatke i odgovornosti pojedinih strana koje se tokom godine izvršavaju kvartalno, odnosno po tromesečnim ciklusima. Na kraju svakog kvartala, članovi Saveta za mlade se sastaju na evaluativnoj radnoj sednici Saveta za mlade sa predsednikom opštine, predsednikom Skupštine Opštine i članom Opštinskog veća zaduženog za omladinu i sport. Na ovoj sednici, koja mora da se održi u intervalu od četiri radna dana na prelomu završavajućeg i nastupajućeg kvartala, vrši se evaluacija učinjenog u prethodnom kvartalu i na osnovu toga se utvrđuju i usvajaju novi koraci, zadaci i odgovornosti za predstojeći kvartal.

Plan aktivnosti Saveta za mlade će se dopunjavati novim tačkama nakon svakog završenog kvartala u 2019. godini.

I kvartal – januar – mart

  1. Utvrđivanje i usvajanje „Pismo – žalba članova Saveta za mlade‟ - IX sednica Saveta za mlade;
  2. Utvrđivanje i usvajanje „Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2019. godinu‟ - IX sednica Saveta za mlade;
  3. Pozivanje i učešće predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac - dr Jana Šuljana i člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Aleksandra Nakića zaduženog za oblast sporta i omladine na IX sednici Saveta za mlade, kako bi isti bili upoznati o namerama Saveta za mlade i prepremljeni za objavljivanje „Pismo-žalba članova Saveta za mlade‟ i „Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2019. godinu‟ u medijima;
  4. Dobijanje saglasnosti od strane predsednika Skupštine Opštine na IX sednici Saveta za mlade da „Pismo – žalba članova Saveta za mlade‟ i „Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2019. godinu‟ budu uneti kao posebna tačka dnevnog reda na XXVI sednici Skupštine Opštine, radi upoznavanja odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac i javnosti Opštine Bački Petrovac sa navedenim dokumentima;
  5. Realizacija saglasnosti date od strane predsednika Skupštine opštine i unošenje dokumenata “Pismo – žalba članova Saveta za mlade‟ i „Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2019. godinu‟ u predlog dnevnog reda XXVI sednice Skupštine;
  6. Objavljivanje „Pismo – žalba članova Saveta za mlade‟ i „Plan aktivnosti Saveta za mlade za 2019. godinu‟ putem službenog sajta Opštine Bački Petrovac i društvenih mreža, nakon održane XXVI sednice Skupštine Opštine;
  7. Redovno informisanje javnosti putem službenog sajta Opštine Bački Petrovac i društvenih mreža o budućem radu Saveta za mlade i problematici mladih uopšte.

U Bačkom Petrovcu,

dana 18.03.2019.

Članovi Saveta za mlade

  SО-е Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика